Promocje
EzyDog kapok SeaDog Vest Large - żółty
EzyDog kapok SeaDog Vest Large - żółty
235,00 zł 179,00 zł 191,06 zł 145,53 zł
szt
EzyDog kapok SeaVest Micro M2XS - czerwony
EzyDog kapok SeaVest Micro M2XS - czerwony
115,00 zł 89,00 zł 93,50 zł 72,36 zł
szt
EzyDog kapok SeaDog Vest Large - żółty
EzyDog kapok SeaDog Vest Large - żółty
235,00 zł 179,00 zł 191,06 zł 145,53 zł
szt
EzyDog kapok SeaVest Micro MXS - czerwony
EzyDog kapok SeaVest Micro MXS - czerwony
140,00 zł 109,00 zł 113,82 zł 88,62 zł
EzyDog kapok SeaDog Vest Large - żółty
EzyDog kapok SeaDog Vest Large - żółty
235,00 zł 179,00 zł 191,06 zł 145,53 zł
szt
EzyDog kapok SeaDog Vest XLarge - żółty
EzyDog kapok SeaDog Vest XLarge - żółty
260,00 zł 199,00 zł 211,38 zł 161,79 zł
szt
EzyDog kapok SeaDog Vest Small - czerwony
EzyDog kapok SeaDog Vest Small - czerwony
180,00 zł 139,00 zł 146,34 zł 113,01 zł
szt
EzyDog kapok SeaDog Vest XLarge czerwony
EzyDog kapok SeaDog Vest XLarge czerwony
260,00 zł 199,00 zł 211,38 zł 161,79 zł
szt
EzyDog kapok SeaDog Vest Small - żółty
EzyDog kapok SeaDog Vest Small - żółty
180,00 zł 139,00 zł 146,34 zł 113,01 zł
EzyDog kapok SeaVest Micro M2XS - żółty
EzyDog kapok SeaVest Micro M2XS - żółty
115,00 zł 89,00 zł 93,50 zł 72,36 zł
szt
EzyDog kapok SeaDog Vest XSmall - czerwony
EzyDog kapok SeaDog Vest XSmall - czerwony
165,00 zł 129,00 zł 134,15 zł 104,88 zł
szt
EzyDog kapok SeaVest Micro MXS - żółty
EzyDog kapok SeaVest Micro MXS - żółty
140,00 zł 109,00 zł 113,82 zł 88,62 zł
szt
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

REGULAMIN Sklepu www.prodog.pl

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE. INFORMACJE O FIRMIE

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

5. CENY I FORMY PŁATNOŚCI

6. DOSTAWA

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO I GWARANCJA

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. DEFINICJE.

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1.    HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych koniecznych do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielne przez Klienta,  podczas procesu Rejestracji.
1.2.    KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące,  także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolności do czynności prawnych, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.3.    KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. Nr 16,poz.93 ze zm.).
1.4.    KONSUMENT - osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową.
1.5.    KONTO (KONTO KLIENTA) - podstrona  Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
1.6.    PRODUKT - rzecz ruchoma, dostępna w Sklepie internetowym, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży, pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
1.7.    REGULAMIN - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.
1.8.    REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego, udostępnionego  przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
1.9.    SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) - sklep internetowy dostępny pod adresem www. www.prodog.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.   
1.10.    SPRZEDAWCA – Kamil Olechno prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRODOG OLECHNO KAMIL (adres prowadzenia działalności: ul. Zagony 20, 54-614 Wrocław NIP PL894-289-50-53, REGON 020516449, adres poczty elektronicznej biuro@prodog.pl.
1.11.    STRONA - Sprzedawca, Usługodawca lub Klient.
1.11.     UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.13.    USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.14.    USŁUGODAWCA – Kamil Olechno prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRODOG OLECHNO KAMIL (adres prowadzenia działalności: ul. Zagony 20, 54-614 Wrocław NIP PL894-289-50-53, REGON 020516449, adres poczty elektronicznej biuro@prodog.pl.
1.15.      ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2.  POSTANOWIENIA OGÓLNE. INFORMACJE O FIRMIE .

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego.

2.2 Sklep Internetowy prowadzony jest przez: Kamil Olechno prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRODOG OLECHNO KAMIL Adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby Zagony 20, 54-614 Wrocław Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numer, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany

Numer wpisu do Ewidencji pod numerem 193079

NIP PL 894-289-50-53

REGON 020516449

Adres poczty elektronicznej biuro@prodog.pl oraz biuro@pelna-miska.pl

Adres strony internetowej www.prodog.pl

2.3 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, wskazanym w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm. ).

2.4 Korzystanie z serwisu   www.sklep.sportprofit.pl    oznacza  obowiązek Klienta do zapoznania się z  niniejszym  Regulaminem, a warunkiem korzystania z serwisu  i Sklepu internetowego jest  akceptacja Regulaminu przez Klienta.

2.5 Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.6 Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.7 Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne :

2.7.1 Konto Klienta w Sklepie internetowym;

2.7.2 Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

                2.7.3 Newsletter.

2.8 Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep internetowy :

2.8.1 Komputer z dostępem do Internetu;

2.8.2 Dostęp do poczty elektronicznej;

2.8.3 Zalecana rozdzielczość monitora : 1024 x 768 pikseli;

2.8.4 Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

2.9 Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu cookie, które gromadzą informacje związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta w celu utrzymania sesji Klienta ( po zalogowaniu na konto), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać hasła.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH.

3.1 W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2 Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3 Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.3.1 Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w sklepie internetowym   zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.3.1.1 Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: np. imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

3.3.2 Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

3.4 Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5 Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.

3.6 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.6.1 Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 14–dniowego terminu wypowiedzenia.

3.6.2 Klient, który dokonał Rejestracji Konta może wypowiedzieć umowę o świadczenie tejże Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym także poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu takiej dyspozycji korzystając z opcji w ramach Konta.

3.6.3 Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

3.6.4 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

3.6.5 Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

W przypadku problemów z rejestracją w sklepie internetowym prosimy o kontakt z obsługą sklepu pod adresem email biuro@prodog.pl

4.  WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA .

4.1 Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z poniższym  regulaminem  i  jego akceptacja .

4.2 Sposób składania zamówień: Klient może złożyć zamówienie wybierając jeden z poniższych sposobów  :

4.2.1 Poprzez  interaktywny formularz zamówienia  dostępny na stronie internetowej www.prodog.pl

4.2.2 Za pośrednictwem poczty elektronicznej  wysyłając wiadomość na adres biuro@prodog.pl

4.3 Klient dokonujący po raz pierwszy zakupów w  Sklepie internetowym  poprzez interaktywny formularz zamówienia jest zobowiązany do dokonania Rejestracji na stronie www.prodog.pl

4.4. Rejestracji dokonuje się poprzez kliknięcie w pole „Zarejestruj się”  i wypełnienie formularza „Rejestracja” oraz potwierdzenie tego formularza poprzez kliknięcie w pole „Zarejestruj się” .

W formularzu „ Rejestracja” Klient zobowiązany jest podać niezbędne dane do złożenia Zamówienia : Imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego , e-mail, pełny adres ( ulicę numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), a także wybrać dowolne Hasło (minimum sześć znaków), którym będzie się posługiwał przy logowaniu do Sklepu. Klient nie będący osobą fizyczną zobowiązany jest podać również swoją nazwę i NIP.

4.5 Po wypełnieniu formularza „Rejestracja „ Klient otrzyma na podany w formularzu adres internetowy : login i hasło, a także link, w który należy kliknąć, aby potwierdzić Rejestrację.

4.6 W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu należy po wejściu na stronę Sklepu internetowego, zalogować się poprzez podanie loginu ( jest nim adres e- mail  podany przez Klienta w formularzu „Rejestracji” ) oraz  Hasła , które Klient wybrał dokonując Rejestracji.

4.7 Następnie należy dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza zamówienia.

4.8 Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu w pole „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” poprzedzonego wyborem przez Klienta jednego ze wskazanych w formularzu sposobów płatności oraz sposobów dostawy produktów.

4.9 Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.

4.10 Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie oferty zakupu w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

4.11 Każde prawidłowo złożone Zamówienie przesłane do Sklepu internetowego  jest potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości e-maila na adres  podany w formularzu przez Klienta.

4.12 W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować świadczenia z powodu niedostępności Produktu w magazynie, z przyczyn od niego niezależnych, powiadomi o tym Klienta w ciągu 48 godzin od złożenia przez niego Zamówienia poprzez wiadomość e-mail  lub telefonicznie oraz w przypadku rezygnacji Klienta z Zamówienia zwróci mu niezwłocznie otrzymane pieniądze.

4.13 Złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Sprzedawcę powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem, w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży, a Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia.

4.14 W trakcie składania Zamówienia za pomocną interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych.  W tym celu należy się kierować wyświetlanymi Klientami komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

4.15 W przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres: biuro@prodog.pl , Klient otrzyma drogą elektroniczną poprzez  wiadomość e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia. 

4.16 W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować świadczenia z powodu niedostępności Produktu w magazynie z przyczyn od niego niezależnych, powiadomi o tym Klienta w ciągu 48 godzin od złożenia przez niego Zamówienia poprzez wiadomość e-mail  lub telefonicznie oraz w przypadku rezygnacji Klienta z Zamówienia zwróci mu niezwłocznie otrzymane pieniądze.

4.17 Złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Sprzedawcę powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem, w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży, a Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia.

4.18 Klient, który wybrał przy składaniu Zamówienia drogę elektroniczną poprzez wiadomość e- mail oraz  opcję odbioru osobistego  Produktu z jednoczesną opcją  płatności gotówkowej w kasie Sklepu stacjonarnego, zobowiązany jest odebrać Produkt  w ciągu 5 dni roboczych. W  przypadku nieodebrania Produktu w tym terminie  Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy. Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierający oświadczenie Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy.

4.19 W przypadku, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować świadczenia z powodu niedostępności Produktu w magazynie, z przyczyn od niego niezależnych, powiadomi o tym Klienta w ciągu 48 godzin od złożenia przez niego Zamówienia drogą elektroniczną przez wiadomość e-mail  lub telefonicznie oraz w przypadku rezygnacji Klienta z Zamówienia- zwróci mu niezwłocznie otrzymane pieniądze.

4.20 Przez moment zawarcia Umowy kupna-sprzedaży w Zamówieniach dokonanych drogą elektroniczną (formularz zgłoszeniowy/wiadomość e-mail, potwierdzenie drogą elektroniczną), rozumieć należy czas udzielenia przez obsługę Sklepu informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji, natomiast drogą telefoniczną-  potwierdzenie poprzez Sprzedawcę  Zamówienia poprzez wysłanie potwierdzenia Zamówienia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

5.  CENY I FORMY PŁATNOŚCI.

5.1 Produkty, które prezentujemy na stronie Sklepu  internetowego, a także ogłoszenia, reklamy i cenniki, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5.2 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazane w trakcie składania Zamówienia w zakładce http://pelna-miska.pl/pl/basket oraz dodatkowo na stronie Sklepu internetowego w stopce „Dostawa oraz płatność” http://pelna-miska.pl/pl/i/Dostawa-oraz-platnosc/3

5.3 Całościowa  cena Produktu  wraz z kosztem dostawy wskazana jest na formularzu zamówienia w polu „Do zapłaty” po wyborze sposobu płatności oraz sposobu dostawy Produktu , o którym mowa w punkcie 5.5.  niniejszego Regulaminu.

5.4 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależenie od zmiany cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5.5 Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

5.5.1 Za pobraniem – gotówką kurierowi dostarczającemu Produkt;

5.5.2  Przelewem bankowym - nr konta: mBank 19 1140 2004 0000 3202 4684 9112;

5.6 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki , Klient zobowiązany jest do  dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 5 dni roboczych - od dnia jej zawarcia.

5.7 Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do transakcji wyłącznie płatnej z góry w przypadku, gdy zakupiony Produkt więcej niż pięciokrotnie został nieodebrany, bądź zwracany przez jednego Klienta bez uzasadnionej przyczyny .

5.8 W przypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo w części.

5.9 Sklep dołoży wszelkich starań, aby oferta cenowa prezentowana na stronach Sklepu internetowego była aktualna, a prezentowane Produkty były dostępne. W przypadku czasowej niedostępności zamówionego Produktu, pracownik Sklepu  niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który ma prawo w takiej sytuacji wyboru między rezygnacją z Zamówienia zmianą kupowanego Produktu na inny bądź oczekiwaniem na dłuższy czas realizacji Zamówienia.

5.10 Sklep internetowy wystawia faktury VAT na życzenie Klienta, zgłoszone nie później niż w ciągu 7 dni od wystawienia paragonu fiskalnego zakupu Produktu. Faktura  VAT zostaje  wysyłana w wersji elektronicznej (jako plik PDF ) na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta lub na życzenie Klienta- drogą pocztową po otrzymaniu przez Sprzedawcę stosownej informacji. Wyrażając życzenie wystawienia przez Sprzedawcę Faktury VAT, Klient  zobowiązany jest do podania wszystkich niezbędnych danych do wystawienia faktury wskazanych mu przez Sprzedawcę.

6.  DOSTAWA.

6.1 W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana w ciągu  5 dni roboczych  licząc od dnia, w którym Sprzedawca potwierdził Zamówienie, a Sprzedawca zobowiązuje się wysłać towar w ciągu 2 dni roboczych od potwierdzenia Zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem bankowym dostawa zostanie zrealizowana w ciągu 2 dni roboczych od wpłynięcia na konto SPRZEDAWCY całościowej ceny Produktu.

6.2 Dostawa produktu jest realizowana na terenie całej RP za pośrednictwem firmy Kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej. Zamówione Produkty  w przypadku wybrania przez Klienta opcji w formularzu zamówienia:  Kurier " DPD” oraz  Poczta Polska są dostarczane na wskazany przez Klienta adres do wysyłki.

6.3 Koszty dostawy są wskazane w trakcie składania przez Klienta zamówienia w zakładce http://pelna-miska.pl/pl/i/Dostawa-oraz-platnosc/3 oraz dodatkowo na stronie Sklepu internetowego w stopce „ Dostawa oraz płatność ” http://pelna-miska.pl/pl/i/Dostawa-oraz-platnosc/3

6.4 Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są odpowiednio przechowywane i transportowane. Zaleca się, aby Klient sprawdził przesyłkę dostarczaną za pośrednictwem przewoźnika po kątem uszkodzeń mechanicznych i w przypadku stwierdzenia ,że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie przesyłki  sporządził notatkę z kurierem dotyczącej zaistniałych uszkodzeń opakowania Produktu. Po stwierdzeniu uszkodzeń przesyłki Klient ma obowiązek  niezwłoczne poinformować telefonicznie Sprzedawcę o uszkodzeniach lub przesłać informację o uszkodzeniach na adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego.

 

7.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

7.1 Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem listem poleconym  na adres Sprzedawcy na adres: PRODOG OLECHNO KAMIL ul. Zagony 20 54-614 Wrocław lub wiadomością e-mail na adres: biuro@prodog.pl

7.1.1 Na podstronie Sklepu internetowego http://pelna-miska.pl/pl/i/Zwrot-towaru/7, dostępny jest dla Klientów wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który Klient może wypełnić i po wydrukowaniu i wypełnieniu przesłać wraz ze  zwracanym towarem lub listem drogą pocztową. Na podstronie Sklepu internetowego http://pelna-miska.pl/ znajduje się również Pouczenie o odstąpieniu od umowy, które zawiera szczegółowe informacje dla Konsumenta dotyczące odstąpienia od umowy, w myśl art.12 ust. 1 pkt. 9-11 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r.)

7.2 Termin czternastodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy liczy się od dnia wydania rzeczy.

7.3 W razie odstąpienia Konsumenta od Umowy – Umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły , ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub inny wskazany przez Konsumenta sposób.

7.4 W przypadku zwrot Produktu w ramach odstąpienia od umowy - Produkt należy bezpiecznie zapakować w opakowanie wraz wszelkimi dodatkami i Fakturą VAT bądź paragonem, które Klient otrzymał przy dostawie i przesłać na adres : PRODOG OLECHNO KAMIL ul. Zagony 20 54-614 Wrocław. KONSUMENT  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy – przekroczenie granic prawidłowego zapoznania się z towarem.

7.5 Sklep internetowy zwróci w przypadku wskazanym w pkt.7.4 Regulaminu zwrot kwoty równej cenie sprzedaży Produktu oraz kwotę równą najtańszemu oferowanemu przez SPRZEDAWCĘ kosztowi dostarczenia rzeczy. Zwrot nastąpi w terminie do czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.6 KLIENTA obciąża koszt odesłania Produktu. Przesyłki od KLIENTÓW „ ZA POBRANIEM”   nie będą przyjmowane.

7.7 SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KONSUMENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. TRYB  POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO I GWARANCJA.

8.1 SPRZEDAWCA MA OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA TOWARU WOLNEGO OD WAD. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą z tytułu niezgodności Produktu z umową  sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca2014 r.) oraz przepisami Kodeksu cywilnego.

8.2 Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym objęte są możliwością reklamacji. Wybór sposobu reklamacji jest zależny od Klienta w ramach dopuszczonych przepisami prawa lub uprawnieniami wynikającymi z gwarancji, jeśli taka została udzielona na reklamowany Produkt.

8.3 Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego  lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Sklepu internetowego. Zaleca się zrobienie zdjęć reklamowanego Produktu w celu ustalenia przez Sprzedawcę jego niezgodności z umową ( wady).

8.4 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub  w inny podany przez Klienta sposób.

8.5 W przypadku konieczności odesłania reklamowanego Produktu należy bezpiecznie go zapakować wraz ze wszelkimi dodatkami otrzymanymi przy dostawie i odesłać na własny koszt na adres Sklepu internetowego najlepiej wraz z Fakturą VAT lub paragonem fiskalnym.

8.6 W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient otrzymuje przesyłkę z Produktem wolnym od wad na koszt Sklepu internetowego. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu lub jego naprawy, Klient otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za reklamowany Produkt i zwrot celowych kosztów odesłania towaru poniesionych przez Klienta. Zwroty pieniężne dokonywane są w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Klienta podpisanej Faktury korygującej lub ,gdy Klient nie żądał Faktury VAT w ciągu 7 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę.

8.7 Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek pobraniowych od Klientów.

8.8 W przypadku dokonania zwrotu Produktu pieniądze przesyłane będą na konto bankowe  wskazane przez Klienta, lub  w inny sposób wskazany przez Klienta.

8.9 Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz przepisami Kodeksu cywilnego.

8.10 Zastrzega się, iż w przypadku zaginięcia wysłanej przez Klienta przesyłki ze zwracanym towarem, Sklep internetowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Produkt. W takich przypadkach reklamacje należy wnosić do przewoźnika przesyłki. Z tego względu sugerujemy ubezpieczenie przesyłki przez Klienta.

8.11 Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie internetowym Produktów, były najbardziej jak to możliwe, zgodne z rzeczywistością. Informujemy jednak, że sporadycznie. z powodu zmiany przez producenta danych technicznych lub elementu wizualnego produktu (zmiana koloru elementu produktu bądź umiejscowienie znaku graficznego w innym miejscu na produkcie) Klient może otrzymać Produkt nieznacznie różniący się od zamówionego, jednak tej samej klasy cenowej i jakościowej. W takim przypadku Klient ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni zgodnie z unormowaniami wskazanymi w Rozdziale 7 Regulaminu (PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY). Sklep internetowy ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za w/w zdarzenia.

9.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

9.1 Dokonanie rejestracji w Sklepie internetowym i  złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep  internetowy  danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.(Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm. ).

9.2 Dane osobowe, które Klienci  podają podczas zakupów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz informowania o nowościach w Sklepie internetowym.

9.3 Klient ma  prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Klient może dokonać zmiany danych osobowych poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu internetowego i ich zmianę.

9.4 Reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej.

9.4.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na Adres Sklepu internetowego lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego.

9.4.2 Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie  2 miesięcy  licząc od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi elektronicznej.

9.4.3 Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

9.4.4 Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

9.4.5 Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

10  POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

10.1 Umowy zawierane przez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) i innych obowiązujących aktów prawnych. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

10.3 Sprzedawca  powiadomi Klienta  o każdej planowanej zmianie w Regulaminie, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wejściem tych zmian w życie. O wszelkich zmianach Klient  poinformowany zostanie e-mailem i pocztą, zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi w formularzu Zamówienia. 

10.4 Klient , który nie akceptuje planowanych zmian Regulaminu, może usunąć swoje konto.

10.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na następujące ważne przyczyny:

10.5.1 Dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usług  albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia.

10.5.2 Zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym.

10.5.3 Wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet.

10.5.4 Siły wyższej.

10.5.5 Zmian organizacyjnych Sprzedawcy związanych ze zmianą jego danych.

10.5.6 Zmiany podmiotu świadczącego inną usługę .

10.6 Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

10.7 Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://pelna-miska.pl/pl/i/Regulamin-sklepu/12 .Regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Poprzednia wersja Regulaminu jest dostępna w wersji PDF pod adresem: http://pelna-miska.pl/pl/i/Regulamin-sklepu/12

10.8 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.8. oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

10.9 Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

10.10 Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl